Wersja PDF :  Regulamin Karta zgłoszeniowa

 

Regulamin

V Konkursu Literackiego im. Kajetana Suffczyńskiego

na Gawędę Historyczną

 

ORGANIZATOR:                                                                              WSPÓŁORGANIZATOR:

Parafia Rzymskokatolicka                                                     Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie                        Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

Gawęda - epicki lub poetycki utwór literacki, oryginalny wytwór polskiej kultury szlacheckiej i biesiadnej, której prawzorem była luźna rozmowa o przeżyciach, z dużą ilością dygresji i ciekawostek.

(za: https://pl.wikipedia.org/)

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele Konkursu

 1. Poznawanie historii, tradycji i obyczajów regionalnych.
 2. Wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz promocja tej działalności poza szkołą.
 3. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości.
 5. Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby indywidualne        z terenów Gminy Milejów oraz Parafii Łańcuchów.

2.  Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas IV- VI;
 • uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej;
 • uczniowie szkół średnich;
 • osoby dorosłe.

III. Prace konkursowe

1. Tematyka GAWĘDY powinna dotyczyć dziejów Gminy Milejów, w szczególności miejscowości Łańcuchów, postaci, miejsc, lub wydarzeń, historii dotyczących właścicieli Łańcuchowa tj. Druszkiewicza, Suffczyńskiego, Kuropatwy i wielu innych. Materiały dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej, jej filiach bibliotecznych, kronikach parafialnych oraz źródłach internetowych.

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko prace indywidualnych autorów (wyklucza się prace zespołowe). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

3. Minimalna objętość pracy wynosi jedną stronę formatu A4 (czcionka Times New Roman 12,    interlinia 1,5), a prezentacja (wygłoszenie gawędy) nie powinna przekraczać 5 minut.

4. Każda praca powinna być oznaczona w następujący sposób:

 • na górze kartki imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa;
 • w nagłówku tytuł gawędy.

5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (zał. nr 1) zawierającą:

 • tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasę, do której uczęszcza, dane kontaktowe, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres szkoły (jeśli nie jest to zgłoszenie indywidualne);
 • oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) oraz oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku;
 • oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatorów, tj. zgodę na prezentację pracy w publikacjach i powielanie jej w materiałach wydawanych przez organizatora i współorganizatora, na witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia);
 1. Prace niespełniające powyższych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej ze względu na braki formalne.

IV. Termin i miejsce składania prac

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. I etap to ocena nadesłanych GAWĘD, wyłonienie zwycięzców oraz zakwalifikowanie najlepszych prac do II etapu – wygłoszenia nagrodzonych prac podczas uroczystego finału.

2. Prace można składać do dnia 17 lipca 2023r. osobiście,  przesyłać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie,

21-020 Milejów, ul. Fabryczna 1, z dopiskiem “Gawęda historyczna”.

V. Ocena prac

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac. Nagrodzeni uczestnicy będą zakwalifikowani do II etapu, wygłoszenia gawęd w dniu 30 lipca 2023r. podczas mszy św. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.

2. Kryteria oceny pracy drukowanej:

 • zgodność z tematem konkursu;
 • zgodność z gatunkiem (gawęda);
 • poprawność językowa;
 • kultura słowa.

3. Kryteria oceny wygłoszenia gawędy:

 • przestrzeganie czasu prezentacji;
 • mówienie z pamięci (dopuszczalne sporadyczne posiłkowanie się tekstem);
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą;
 • emisja i modulacja głosu;
 • umiejętność zainteresowania słuchacza.

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody wręczone zostaną podczas mszy św. 30 lipca br. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.

2. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub e-mailowo. Ostateczne wyniki Konkursu (etapu II) zostaną zamieszczone na witrynach internetowych www.parafia.lancuchow.pl, www.gok-milejow.pl oraz www.gbp-milejow.pl.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba do kontaktu: Dominika Kornecka, tel. 81 75-720-32.