feader
 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie zaprasza do udziału

w eliminacjach gminnych

III Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną

 

ORGANIZATORZY I CELE KONKURSU

 

 1. Organizatorami konkursu są:

Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

oraz  Muzeum Wsi Lubelskiej

 1. Cele konkursu:
 • Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.
 • Popularyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.
 • Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
 • Stworzenie Izby Pisanki Lubelskiej i zapewnienie jej stałego dopływu eksponatów.
 • Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyboru palm i pisanek.
 • Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.
 • 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem w konkursie może zostać każdy mieszkaniec gminy Milejów. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy rękodzielników i twórców ludowych, artystów plastyków, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.
 2. Organizator ustala 4 kategorie konkursowe:

I pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ

II pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

III Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ

IV Palma wielkanocna wykonana technika WSPÓŁCZESNĄ

W każdej z w/w/ kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:

Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia.

Młodzież od 15 roku życia i dorośli.

Praca zbiorowa.

 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów.
 2. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wielkościowo do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich, strusich). Materiały i technika jest dowolna.
 3. Palmy tradycyjne jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra.
 4. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.
 5. Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu.
 6. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin konkursu.
 7. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 8. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych pisanek wyrażają zgodę na bezpłatne przekazanie ich prac jako eksponatów do Izby Pisanki Lubelskiej, w której pisanki zostaną wyeksponowane i udostępnione szerokiej publiczności wraz ze wskazaniem ich twórców.
 9. Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez uczestnika lub osobę upoważnioną.
 10. Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie organizatora w terminie 30 dni od oficjalnego wręczenia nagród. Po tym czasie nagrody przechodzą na własność organizatora. Nagrody nie będą wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez Uczestnika lub osobę upoważnioną.
 • 4

ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Jury powołane przez Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie dokona oceny wszystkich prac konkursowych, przyzna nagrody i wyróżnienia, ponadto wytypuje trzy pisanki wielkanocne i przekaże je do kolejnego etapu III Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
 2. Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opatrzona opisem zawierającym:

- Imię i nazwisko

- Kategorię konkursową

- posiadać uzupełniona czytelnie kartę zgłoszeniową (karta w załączniku – pieczątki Urzędu Gminy na kartę zgłoszenia pozyska GOK).

 1. Praca konkursowa powinna zostać dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2022 r.
 • 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Dostarczone przez GOK prace konkursowe do III etapu wojewódzkiego zostaną ocenione przez Komisje Konkursowe, które dokonają oceny m.in. pod kątem:

- Trafności wykorzystania materiałów,

-  Oryginalności wykonywania pracy,

- Estetyki i stylizacji wykonania pracy.

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II, III miejsce w każdej kategorii konkursowej. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu.
 2. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny dyplom uczestnictwa.
 3. W kategorii prac zbiorowych bez względu na liczbę osób uczestniczących w wykonaniu palmy lub pisanki przysługuje tylko jedna nagroda i jeden dyplom.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2022 podczas wspólnej imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie muzeum wsi Lubelskiej.
 5. Wyniki konkursu wraz z relacją z ich ogłoszenia będą ogłoszone w TVP o. Lublin oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu, a zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, otwartej w dniu rozdania nagród
 6. Do udziału w imprezie wręczenia nagród zaproszeni są wszyscy laureaci konkursu.
 7. Decyzja komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 8. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginiecie w transporcie.